آکادمی بین المللی الاینس علاوه بر خدمات آموزشی خدمات زیر را نیز برای مشتریان و درخواست کنندگان ارائه مینماید.

  1. ارائه خدمات مشاوره مهندسی در حوزه های مهندسی صنایع،مهندسی مکانیک،….
  2. طرحریزی ،برنامه ریزی و اجرای پروژه های بهبود
  3. استاندارد سازی محصولات بر اساس استانداردهای بین المللی محصولات
  4. ارزیابی های مبتنی بر مدلهای تعالی سازمانی،مدلهای بهره وری
  5. ارزیابی و تایید صلاحیت کارکنان بر اساس استانداردهای بین المللی