در صورتیکه در هریک از دوره های آموزشی آکادمی الاینس شرکت داشته اید میتوانید به دو صورت از صحت گواهینامه خود اطمینان حاصل نمایید.به صفحه جستجوی گواهینامه مراجعه نمایید.