• موسسه بین المللی آکادمی الاینس (AA)
  • موسسه بین المللی انتقال تجارت کانادا(BTI)
  • دانشگاه بین المللی اینترپرنولوژی(IAU)
  • اتحادیه بین المللی شرکتهای تجاری کوچک(WUSME)