1. تمدید گواهینامه تایید صلاحیت کارکنان
  2. صدور جواز خدمات فنی و مهندسی
  3. چاپ و نشر کتاب استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت محیط زیست در ویرایش سال ۲۰۱۵ توسط آکادمی الاینس
  4. برگزاری دوره های تخصصی همچون اصول برنامه ریزی صنعتی ،سیستم های تولیدی پیشرفته و نظام CAPA در آکادمی الاینس
  5. برگزاری دوره سرممیزی IMS توسط آکادمی الاینس