مجوز برگزاری دوره های تخصصی مدیریت و کیفیت بر اساس قوانین واحدهای دانشگاهی کانادا به آکادمی الاینس 

BTI

صدور گواهی تایید صلاحیت کارکنان مربوط به الاینس 

مجوز برگزاری دوره های آشنایی ،ممیزی و سرممیزی مرتبط با استانداردهای سیستم مدیریت 

ALLIANCE