مجوز برگزاری دوره های تخصصی مدیریت و کیفیت بر اساس قوانین واحدهای دانشگاهی کانادا به الاینس کانادا

BTI

تاییدیه صدور گواهی تایید صلاحیت کارکنان مربوط به الاینس کانادا 

NAAB

مجوز برگزاری دوره های آشنایی ،ممیزی و سرممیزی مرتبط با استانداردهای مدیریت ایزو از طرف الاینس کانادا به الاینس ایران

ALLIANCE