• سازمان بنیاد شهید تهران  دوره آموزشی مدیریت برون سپاری
  • سازمان تعزیران استان تهران دوره آموزشی مدیریت و رهبری تحول