• شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 تاریخ برگزاری ۱۱ الی ۱۳ تیرماه

 

  • شرکت سیمان مازندران دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 تاریخ برگزاری۱۱ الی ۱۳ تیرماه