آکادمی بین المللی الاینس ، شرکتی متخصص در ارائه خدمات مهندسی در حیطه های صنایع و مکانیک بوده و قادر است بهترین راهکارهای موجود را با تکیه بر دانش مهندسی،تجربه های ناب و الگوبرداری بین المللی به مشتریان ارائه نماید.

این پروژه ها میتواند شامل پروژه های بهبود و پروژه های حاصل از ارزیابی های فنی را نیز شامل شود.

در این مسیر ما مطابق با اصول طرحریزی ،برنامه ریزی ،کنترل و بهبود عمل می کنیم و حاصل این کار سیستمی ،ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد سازمانی است و همراهی ما دستیابی سازمان را به اهداف تسهیل می نماید.

این خدمات میتواند شامل :طرحریزی و برنامه ریزی مدیریت پروژه،اجرای برنامه ریزی صنعتی،استاندارد سازی محصولات و خدمات،آموزش و توسعه کارکنان،اجرای آموزشهای کاربردی و عملیاتی،مهندسی مجدد و بهبود فرایندها،طرحریزی پروزه های ایمنی،طرحریزی پروژه های مرتبط با انرژی،ارتقا فرایندهای طراحی و مهندسی(,…,DFM, DFA, MFD, AFD) و سایر پروژه های خاص باشد.

فرم درخواست خدمات مهندسی