۱)لیست حضور غیاب شرکت کنندگان در دوره آموزشی

 

۲) فرم نظر سنجی شرکت کنندگان در دوره آموزشی

 

۳)فرم نظر سنجی از استاد دوره آموزشی

 

۴)لیست نمرات شرکت کنندگان در دوره آموزشی

 

۵)فرم رزومه خام مربوط به اساتید