سرممیزی سیستم  مدیریت کیفیت ISO9001:2015تحت اعتبار IRCA

 

سرمميزي استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001:2015 تحت اعتبار IRCA

 

سرمميزي سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007

 

سرممیزی استاندارد مديريت انرژي براساسISO50001:2011

 

سرمميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات براساس ISO27001:2005

 

 

دوره ترمیک  MBA

دوره ترمیک DBA

 

دوره جامع بازرگانی خارجی