مدیریت کیفیت

ردیفعنوان دوره مدت فروردیناردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1آشنایی با تغییرات در ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 در سال 20151 روز142718
2
مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
3روز
20-22
25-27
3
ممیزی داخلی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
3روز20-22
25-27
4
سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
5روز7-11
5
مدیریت فرآیند (فرآیندگرایی)
1روز
10
17
9
6
تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (کیفیت،محیط زیست،ایمنی بهداشت)
3روز
15-17
24-26
7
ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
3روز15-17
24-26
8
مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد استانداردهای ISO 10004&ISO 10002
2روز
14-15
4-5
9
سیستم استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر ISO 10015
1روز
16
21
10
مديريت كيفيت جامع TQM
3روز
6-8
17-19
11
تشریح الزامات آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005
3روز
23-25
21-23
12
ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005
3روز23-25
21-23
13
ریشه یابى خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری EMU
2روز
16-17
14
ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع هوا فضا مبتني بر AS/ EN9100
3روز
22-24
15
تشریح الزامات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO TS 29001
3روز
4-6
16
ممیزی داخلی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO TS 29001
3روز4-6
17
تشریح الزمات، مستند سازی سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو ISO/TS 16949
3روز
18
مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو ISO/TS 16949
3روز
19
اصول مميزي سيستم هاي مديريت ISO19011:2011
2روز
14-15
16-17
23-24
20
استاندارد تایید کیفیت محصول CE
1 روز
20
15

مدیریت محیط زیست

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO 14001 ویرایش 20151 روز2
4
11
2تشريح الزامات و مستند سازي استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001:20153 روز6-8
12-14
18-20
3مميزي داخلي استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001:20153روز6-8
12-14
18-20
4سرمميزي استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001:2015 تحت اعتبار IRCA5روز14-18

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1 تشريح الزامات و مستند سازي سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:20073 روز21-23
13-15
7-9
2ممیزی داخلی سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:20073 روز21-23
13-15
7-9
3ممیزی داخلی سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:20075 روز2-6
4تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS2 روز13-14
11-12
5ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS3 روز13-14
11-12
6مديريت ريسك2 روز24-25
3-4
7تكنيك هاي شناسايي خطر و ارزيابي ريسك، جنبه ها و پيامدهاي زيست محيطي Risk Assessment2 روز29-30
29-30
8ارگونومی در کار2 روز7-8
25-26
9تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن FMEA2 روز17-18
2-3
10مدیریت HSE پیمانکاران-ایمنی پروژه2 روز15-16
20-21
23-24

مدیریت ایمنی غذا

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1تشريح الزامات، مستندسازي سيستم مديريت ایمنی غذا HACCP & ISO 22000:20053 روز10-12
16-18
24-26
2ممیزی داخلی سيستم مديريت ایمنی غذا HACCP & ISO 22000:20053 روز10-12
16-18
24-26
3سرممیزی سيستم مديريت ایمنی غذا HACCP & ISO 22000:2005 ثبت IRCA3 روز13-17
4اصول تمرینهای تولید خوب در صنایع غذایی بر مبنای GMP و GDP2 روز26-2728-2925-26
5آشنایی با استاندارد حلال MS 150011 روز14
30
16

مدیریت پروژه

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه3 روز25-27
1-3
20-22
15-17
2مدیریت کیفیت پروژه3 روز8-10
11-12
20-22
3مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK3 روز10-12
17-19
18-20
4مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد ISO 10006:20033 روز7-9
22-24
28-30
7مدیریت HSE پیمانکاران-ایمنی پروژه2 روز19-20
25-26

مدیریت عمومی

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1مدیریت بهره وری2 روز19-2025-26
12-13
2مدیریت منابع انسانی HRM1 روز20
22
1
3مدیریت تغییرات CM2 روز3-4
2-3
3-4
4مدیریت فرآیند1 روز1
18
5مدیریت زنجیره تامین SCM1 روز19
5
6آشنایی با نظام آراستگی محیط کار 5S1 روز1
3
7سیستم استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر ISO 100152روز2-3
7-8
22-23
16-17
8ممیزی داخلی سیستم استاندارد مدیریت کیفیت در آموزش مبتنی بر ISO 100153روز6-8
4-6
11-13
9انگیزش و هیجان2روز17-18
21-22
8-9
15-16
10ارزیابی کار و زمان2روز10-11
11-12
4-5
11اثرات اجتماعی بهداشتی و زیست محیطی2روز16-17
20-21
12-13
12مدیریت فناوری2روز19-20
9-10
23-24
13مدیریت مهندسی2روز27-28
22-23
19-20
14مدیریت رفتار سازمانی2روز21-22
4-5
15مهندسی عوامل انسانی2روز24-25
7-8
3-4
16مدیریت منایع مالی با رویکرد بهره وری و تعالی سازی1 روز31
7
18
17مدیریت کیفیت جامع TQM1 روز31
27
21
18مدیریت خلاقیت2روز22-23
14-15
13-14
19مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار2روز16-17
17-18
16-17
20 مدیریت استراتژیک و اثر بخشی سازمان2روز19-20
8-9
20-21
1-2
21مدیریت مهندسی2روز24-25
15-16
5-6

مدیریت انرژی

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1تشريح الزامات استاندارد مديريت انرژي براساس ISO 50001:20112 روز7-8
2-3
6-7
23-24
2مميزي داخلي استاندارد مديريت انرژي بر اساسISO 50001:20112 روز7-8
2-3
6-7
23-24
3سرممیزی استاندارد مديريت انرژي براساسISO 50001:20115 روز17-21
16-20
4سيستم مديريت انرژي براساس استاندارد BS EN 16001:20092 روز19-20
21-22
5مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي بر اساسBS EN 16001:20092 روز19-20
21-22

مدیریت استراتژیک و تعالی سازمانی

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1مدیریت استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC2 روز16-17
14-15
20-21
2 مدیریت استراتژیک و اثر بخشی سازمان2 روز22-23
11-12
21-22
3طرحریزی استراتژيك2 روز21-22
26-27
27-28
4مدلهاي تعالي سازماني و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM2 روز13-14
11-12
24-25
18-19
5آشنايي با روشهاي خود ارزيابي در مدلهاي تعالي سازماني EFQM2 روز19-20
10-11
5-6
6تربیت ارزیاب مدل تعالی سازمانی EFQM2 روز23-24
27-28
1-2
7تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی EFQM2 روز10-11
29-30

مدیریت فناوری اطلاعات

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1تشریح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساسISO 27001:20053 روز17-19
20-22
23-25
2مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ISO 27001:20053 روز17-19
20-22
23-25
3سرمميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات براساس ISO 27001:20055 روز15-19

مدیریت فروش و مشتریان

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1مديريت ارتباط با مشتري CRM2 روز3-4
14-15
6-7
27-28
2مديريت بازاريابي و فروش استراتژیک2 روز10-11
22-23
18-19
3پايش و اندازه گيري رضايت مشتريان CSMبراساس ISO 10004:20102 روز7-8
26-27
13-14
4مدیریت شکایت مشتریان براساس ISO 10002:20042 روز16-17
7-8
20-21
5تکنیک ها و مهارتهای حرفه ای فروش2 روز28-29
15-16
290-30

تکنیک های مهندسی در مدیریت

ردیفعنوان دوره مدت فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1آشنايي با تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن FMEA2 روز23-24
29-30
20-21
2كنترل فرايند آماري SPC2 روز27-28
11-12
7-8
3تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري MSA2 روز17-18
24-25
4الگو برداري سيستماتيك Benchmarking2 روز29-28
11-12
5برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)2 روز15-16
6نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)2 روز20-21
4-5
7تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA2 روز23-24
29-30
8فرايند تائيد قطعه توليدي PPAP2 روز10-9
18-19
9گسترش عملكرد كيفيت QFD2 روز27-28
17-18
18-19
10طراحي آزمايشات DOE2 روز11-12
14-15
11هزينه هاي كيفيت COQ2 روز22-23
16-17
12رويكرد حل مسئله PS2 روز23-24
13-14
13مهندسی مجدد فرایند ها BPR2 روز3-4
19-20
2-3
14شش سيگما2 روز30-31
12-12
15مهندسی ارزش (VE)2 روز29-30