آکادمی الاینس امکان اجرای خدمات زیر را مبنی  بر درخواست سازمان داراست.

  • ارزیابی سازمانی بر اساس مدلهای تعالی سازمانی
  • اجرای ممیزی های سازمانی دوم شخص
  • آموزش عملیاتی ممیزان و ارزیابان  سازمان
  • تدوین و همراهی سازمان در پروژه های بهبود سازمانی
  • استاندارد سازی محصولات بر اساس استانداردهای محصول
  • استاندارد سازی و بهینه سازی فرایندهای سازمان
  • طرحریزی پروژه های بهبود کسب و کار