•  اصول تمرینهای تولید خوب در صنایع غذایی بر مبنای GMP و GDP
  • GLP يا صحت نتايج آزمايشات به منظور توليد بهينه محصول
  • اصول و مباني HPLC در تشخيص و اندازه گيري
  • ارزيابي حسي مواد غذائي
  • سيستم تجزيه و تحليل و كنترل نقطه بحراني در توليد مواد غذائي HACCP
  • سيستم GHP در صنايع غذايي
  • حلال
  • اُرگانیک
  • HACCP
  • BRC
  • IFS