مدلهاي تعالي سازماني و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM

آشنايي با روشهاي خود ارزيابي در مدلهاي تعالي سازماني  EFQM

تربیت ارزیاب مدل تعالی سازمانی EFQM

تدوین اظهارنامه مدل تعالی سازمانی  EFQM