برگزاری دوره راهبردهای آموزش و توان افزایی در بنیاد شهید استان تهران