1. دوره مدیریت رضایت مشتریان
  2. دوره مدیریت شکایت مشتریان
  3. دوره اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  4. دوره آشنایی با مدیریت ریسک
  5. دوره آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015
  6. دوره آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015
  7. دوره هزینه یابی کیفیتCOQ