3.دوره های آموزشی مدلهای تعالی

 • دوره های آموزشی مدلهای تعالی
 • دوره های آموزشی مرتبط با توانمندسازیها و نتایج

2.دوره های مدیریت سازمان

 • دوره های آموزشی مدیریت عمومی
 • دوره های آموزشی مرتبط با مفاهیم و مبانی  مدیریت
 • دوره های مربوط به مفاهیم مرتبط با سازمان

1. استاندارهای مدیریتی (ISO)

 • دوره های آموزشی مدیریت کیفیت
 • دوره های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات
 • دوره های آموزشی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • دوره های آموزشی مدیریت انرژی
 • پايش و اندازه گيري رضايت مشتريان CSMبراساس ISO 10004
 • مدیریت شکایت مشتریان براساس ISO 10002
 • دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست
 • دوره های مدیریت کیفیت تخصصی صنایع نفت ، مخابرات ، خودرو، آزمایشگاه و پزشکی….

6.تجهیزات پزشکی 

 • دوره های آموزشی تجهیزات پزشکی

5.مواد غذایی

 • دوره های آموزشی مدیریت ایمنی غذا

4.دوره های فنی و مهندسی

 • دوره های آموزشی فنی و مهندسی
 • دوره های آموزشی تکنیک های مهندسی در مدیریت

7.سایر

 • دوره هایی که به درخواست مشتری طراحی و اجرا میگردد.