شرکت پست ۵s هماش
شرکت پست ۵s هماش
همایش ملی ورزش و سلامت و توسعه
همایش ملی ورزش و سلامت و توسعه
آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 شرکت یک و یک
آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 شرکت یک و یک
آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 شرکت یک و یک
آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 شرکت یک و یک
همایش آبادانی و عمرانی نظام مهندسی
همایش آبادانی و عمرانی نظام مهندسی
همایش ملی بین المللی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری
همایش ملی بین المللی نام آوران عرصه تولید و رضایتمندی مشتری
بازرگانی پارس شید (دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015)
بازرگانی پارس شید (دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015)
دوره آموزشی ممیزی داخلی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شرکت هلیکوپتری تارا
دوره آموزشی ممیزی داخلی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شرکت هلیکوپتری تارا
دوره آموزشی مدیریت دانش (شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه )
دوره آموزشی مدیریت دانش (شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه )
همایش ملی مدیریت و ارتقای توان داخلی (مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران )
همایش ملی مدیریت و ارتقای توان داخلی (مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران )