گواهی تایید صلاحیت کارکنان مبتنی به استاندارد ISO/IEC17024 صادر می گردد و آکادمی الاینس بعنوان یک موسسه دارای تایید صلاحیت از نهاد اعتبار دهی آمریکای شمالی NAAB) ( قادر است با ارزیابی سوابق کارکنان و بررسی سوابق آموزشی مناسب به کارکنان سازمان در حوزه های تخصصی آن ها گواهینامه تایید صلاحیت ارائه نماید .این گواهینامه حاصل تصدیق شایستگی کارکنان در حوزه تخصص آنهاست که توسط تیم آکادمی الاینس انجام می گیرد .